Combined Shape Copy

Spracovanie miezd


Externé spracovanie miezd pre malé a stredné podniky je v prevažnej väčšine prípadov veľmi jasne definovateľný proces, ktorý zahŕňa činnosti uvedené nižšie. Riešenie pre väčšie spoločnosti CA prispôsobuje už nastaveným procesom a konkrétnym potrebám danej spoločnosti.

 • správa mzdových záznamov a výstupov plne v súlade s aktuálnou legislatívou a internými predpismi,
 • spracovanie nástupov a výstupov,
 • spracovanie zmien v personálnych a mzdových údajoch,
 • spracovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov firmy v súvislosti so sociálnym a zdravotným poistením,
 • import dochádzky na základe výstupu z dochádzkového systému,
 • zúčtovanie mesačnej hrubej mzdy, náhrady za dovolenku, odmien, nadčasov, nepeňažných príjmov a iných foriem odmien a náhrad (napr. autá , dividendy…),
 • výpočet zrážok zo mzdy a čistých miezd,
 • výpočet odvodov dane z príjmov, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, dôchodkového sporenia,
 • vypracovanie rekapitulácie výpočtu miezd, manažérsky a štatistický reporting (Trexima),
 • vypracovanie podkladu pre zaúčtovanie miezd (general ledger report),
 • príprava platobných príkazov na úhradu čistých miezd, záloh, zrážkovej dane z príjmov, sociálneho a zdravotného poistenia, dôchodkového sporenia, prípadne ďalších platieb tretím stranám,
 • možnosť prevodu peňažných prostriedkov na klientský účet CA, ktorá následne zabezpečí distribúciu jednotlivých platieb,
 • tlač diskrétnych výplatných pások, možnosť distribúcie elektronických výplatných pások v PDF zaistených heslom, možnosť generovania elektronických výplatných pások na E-portal,
 • vypracovanie a odoslanie zákonných mesačných prehľadov,
 • príprava potvrdenia o príjmoch, zápočtových listov, ELDP a ďalších potvrdení podľa potreby,
 • spracovanie ročnej mzdovej agendy:
  • kompletizácia ročných mzdových listov,
  • vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov,
  • výpočet tzv. povinného podielu osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 • poskytovanie informácií o zásadných zmenách v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a daní z príjmov fyzických osôb.

Dôveruje nám viac ako 500 klientov:

Outsourcing miezd – hlavné výhody:

Optimalizácia zdrojov a nákladov

Vďaka outsourcingu mzdových služieb sa naši klienti môžu sústrediť na hlavnú oblasť svojho podnikania, čím sa optimalizujú náklady. Transparentné pravidlá poskytovania mzdových služieb a vopred stanovené náklady zjednodušujú aj proces tvorby rozpočtu.

Bezpečnosť údajov

Údaje poskytnuté spoločnosti Contract Administration v rámci outsourcingu mzdových služieb sa používajú v súlade so zmluvou (časť ochrana osobných údajov). Contact Administration je držiteľom certifikátu ISO 9001 a ISO 27000.

Odborné znalosti

Naši odborníci neustále sledujú zmeny v pracovnom práve a zúčastňujú sa na školeniach, čím sa zabezpečuje vysoká úroveň odborných znalostí a zaručuje sa, že poskytnutie služieb je v súlade so zákonom.

Podpora počas kontroly, inšpekcie a auditu

Zamestnanci CA podporujú klientov v každej fáze kontroly, inšpekcie alebo auditu. Dobre nastavené procesy, transparentnosť a zodpovednosť za poskytované služby umožňujú hladký priebeh kontroly, inšpekcie alebo auditu.

Služby načas

Mzdové služby sa poskytujú podľa vopred dohodnutého harmonogramu. To zaručuje zamestnávateľom komfort a zamestnancom pocit istoty, pokiaľ ide o správny a včasný výpočet miezd.

Elektronické dokumenty

Mzdové dokumenty, ako sú výplatné pásky sa zasielajú zaheslovené mailom. Klient má taktiež možnosť využiť elektronické zasielanie dokumentov súvisiacich s Ročným zúčtovaním dane. Toto riešenie zaručuje úsporu nákladov, úsporu papiera a prístup k údajom kedykoľvek.

Hlavnými výhodami outsourcingu miezd sú optimalizácia zdrojov a nákladov, vysoká kvalita poskytovaných služieb a dôvernosť zverených údajov.

HR a mzdový outsourcing – krok za krokom

Ako sa pripraviť na HR a mzdový outsourcing a čomu venovať pozornosť?

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa