Combined Shape

Portál pre zamestnancov spoločnosti Asistar


Asistar je vlastné riešenie pre správu dokumentov, ktoré zjednodušuje a automatizuje personálne a mzdové procesy pre našich klientov.

Asistar je moderná samoobslužná platforma, ktorá poskytuje bezpečný spôsob zdieľania dokumentov, ako aj automatizáciu procesov nástupu a žiadostí o dovolenku. Ďalej zefektívňuje zúčtovanie pracovného času.

Platforma je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni z webového prehliadača vrátane mobilných zariadení.

Používatelia systému

V závislosti od udelených oprávnení môžu mať zamestnanci klienta prístup k definovaným informačným zdrojom.

Zamestnanecký portál Asistar je určený pre:

Zamestnancov – možnosť podávať žiadosti o dovolenku a kontrolovať stavy, napr. neprítomnosti.

Manažérov – plánovanie a zúčtovanie pracovného času tímu, bezpečné zasielanie a prijímanie dokumentov.

Správcov HR – prístup ku všetkým údajom, bezpečné zasielanie a prijímanie dokumentov.

Asistar 2.0 – kľúčové funkcie

Modulárna štruktúra platformy Asistar umožňuje našim klientom využívať všetky alebo vybrané funkcie tohto riešenia.

Elektronické spracovanie žiadostí o ročnú dovolenku (E-žiadosti o dovolenku)

Platforma na výmenu údajov

1. Elektronické spracovanie žiadostí o ročnú dovolenku (E-žiadosti o dovolenku)

Zamestnanecký portál Asistar umožňuje zamestnancom podávať elektronické žiadosti o dovolenku, ktoré sú automaticky postúpené nadriadeným na schválenie. Systém overuje nárok každého zamestnanca na ročnú dovolenku a poskytuje nepretržitý prístup k informáciám o vzniknutej a čerpanej dovolenke.

2. Platforma na výmenu údajov

Riešenie ponúka rýchlu a bezpečnú výmenu údajov medzi oddelením správy zmlúv a našimi klientmi bez potreby používať e-maily alebo prílohy.

Platforma na výmenu údajov Asistar ponúka:

  • rýchly prenos informácií (v reálnom čase),
  • prístup k údajom odkiaľkoľvek na svete (webový prehliadač, mobilné zariadenia),
  • prehľadný spôsob organizácie a distribúcie údajov (čitateľné priečinky a diagramy),
  • zníženie množstva papierovej dokumentácie (elektronický obeh dokumentov),
  • bezpečnosť údajov (prístup k účtu šifrovaný protokolom SSL, denné zálohovanie, spoľahlivé servery),
  • vyhradené kanály technickej podpory pre zamestnancov.

Zamestnanecký portál Asistar – hlavné výhody:

Zefektívnenie procesov v oblasti HR

Platforma Asistar zefektívňuje služby pre všetkých zamestnancov v oblasti zasielania žiadaniek o dovolenku.

Zníženie pracovného zaťaženia personálneho oddelenia

Samoobslužná funkcia výrazne znižuje pracovné zaťaženie pracovníkov oddelenia HR klienta.

Úspora času

Asistar poskytuje neustály prístup k aktualizovaným údajom v reálnom čase, takže zamestnanci nemusia čakať na informácie od svojich nadriadených alebo personálneho oddelenia.

Bezpečnosť údajov

Platforma Asistar vďaka pokročilým bezpečnostným systémom zaručuje účinnú ochranu údajov. Prístup k informáciám majú len oprávnení používatelia v súlade s úrovňou oprávnení, ktoré im boli udelené. Elektronická forma údajov a dokumentov chráni aj pred stratou alebo zničením.

Súlad s predpismi

Naše riešenie spĺňa všetky zákonné požiadavky a v prípade zmeny legislatívy sa prispôsobuje aj novým predpisom.

Zvýšená spokojnosť zamestnancov


Prístup k modernému nástroju, pohodlie pri získavaní informácií a nezávislosť, ktorú poskytuje, majú pozitívny vplyv na spokojnosť zamestnancov.

Sme súčasťou Advartis Group

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa