Combined Shape

Mzdový audit


Mzdový audit je vo svojej podstate druhom interného auditu, ktorý sa zameriava na mzdovú a personálnu oblasť. Jeho konkrétny rozsah a frekvencia je prispôsobená danému klientovi, jeho potrebám a požiadavkám.

Cieľom mzdového auditu je nájsť prípadné nedostatky a definovať nápravné a následne preventívne opatrenia, ktoré povedú k odstráneniu nedostatkov a tak zníženiu pravdepodobnosti udelenia sankcií zo strany externých subjektov, najmä štátnych inštitúcií. Výsledkom auditu je písomná správa obsahujúca opis situácie, rizík a návrh opatrení na zlepšenie.

Mzdový audit, ktorého predmetom je dodržiavanie právnych a interných predpisov, sa zameriava na oblasti, ktoré sú zvyčajne predmetom auditu zo strany externých subjektov (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, inšpektorát práce):

 • nastavenie mzdového a HR systému (pracovno – právne dokumenty, ERP) z hľadiska legislatívnych požiadaviek,
 • nastavenie systému odmeňovania,
 • nastavenie systému evidencie dochádzky,
 • výpočet miezd, príplatkov za prácu nadčas, vo sviatok, cez víkend atď, náhrad za dovolenku, náhrad za chorobu, náhrad pri prekážkach v práci, odstupného,
 • výpočet a zdaňovanie peňažných a nepeňažných benefitov,
 • výpočet a platby sociálneho a zdravotného poistenia,
 • výpočet a odvody zrážkovej a zálohovej dane z príjmu, vrátane vykonania ročného zúčtovania,
 • výpočet priemerného zárobku,
 • vykonanie zrážok zo mzdy,
 • plnenie povinností v oblasti zákonného výkazníctva,
 • plnenie povinností v oblasti BOZP,
 • zaobchádzanie s osobnými a citlivými dátami zamestnancov,
 • plnenie povinností v oblasti archivácie dát,
 • plnenie povinností v oblasti cestovných náhrad,
 • plnenie povinností v oblasti zamestnávania cudzincov.

Mzdový audit zameraný na procesy, ich účinnosť a efektívnosť, má za cieľ zlepšiť:

 • nastavenie mzdového a HR ERP systému a mieru jeho využitia z hľadiska automatického spracovania dát,
 • procesy v oblasti zberu a spracovania dochádzkových dát,
 • procesy v oblasti uchovania dôvernosti dát,
 • procesy v oblasti prípravy a spracovania podkladov pre mzdy,
 • procesy v oblasti obehu HR dokumentov,
 • procesy v oblasti reportingu,
 • nastavenie pracovných pozícií a zodpovedností v oblasti miezd a HR,
 • systém interných kontrol a validácia dát, autorizácia, stanovenie a plnenie termínov.

Dôveruje nám viac ako 500 klientov:

HR a mzdový outsourcing – krok za krokom

Ako sa pripraviť na HR a mzdový outsourcing a čomu venovať pozornosť?

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa