22.07.2021 Mzdy

Pracovní volno vedoucích táborů s náhradou mzdy

All

Je období prázdnin, kdy mnoho dětí odjíždí na tábor. Zákoník práce myslí na to, že vedoucí táborů, instruktoři, vychovatelé atd. musejí být pro svou činnost často uvolněni ze zaměstnání a dává jim tak možnost čerpat v kalendářním roce až 3 týdny volna. Toto volno může být rozděleno na více částí, ale součet jednotlivých částí nesmí přesáhnout zmíněné 3 týdny. Od roku 2021 platí, že jeden týden tohoto volna může být placený.

Aby mohlo být volno poskytnuto (placené či neplacené), zaměstnanec musí nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracovat soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Brání-li tomu vážné provozní důvody, může zaměstnavatel poskytnutí volna odmítnout.

Podmínky pro náhradu mzdy

Náhrada mzdy za jeden týden pracovního volna přísluší pouze, pokud je akce pořádána právnickou osobou, která je zapsaná ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. Přičemž zaměstnanec má povinnost tuto skutečnost zaměstnavateli prokázat.

Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost. Pro rok 2021 tedy budeme počítat s částkou 34 611 Kč (sdělení MPSV č. 574/2020 Sb.) jako maximálním limitem.

Zaměstnavatel pak může požádat ČSSZ o úhradu poskytnuté náhrady mzdy. Žádost se vyplňuje na stránkách ČSSZ a je nutno společně se žádostí doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa