19.05.2020 Pracovní právo

Ošetřovné z důvodu uzavření školy

All

Z důvodu koronavirové krize byly už několikrát upraveny podmínky nároku na ošetřovné z důvodu uzavření škol.

Přinášíme aktuálně platné informace nejen na základě nových právních předpisů, ale i na základě vyjádření ČSSZ. Poslední novela zvýšila výši ošetřovného z 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu, a to pro období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020. Další významnou změnou je rozšíření okruhu osob, které na ošetřovné mají nárok. Nově tak dávky ošetřovného mohou čerpat zaměstnanci, kteří pracují na dohodě o pracovní činnosti nebo dohodě o provedení práce. Tito zaměstnanci mají nárok na ošetřovné za těchto podmínek:

  • dohoda byla uzavřena před 11. březnem 2020,
  • dohoda musí být stále aktivní; po ukončení dohody nelze nadále ošetřovné čerpat,
  • v měsíci, od kterého se poprvé dávky žádají, musí být dohoda pojištěná (musí z ní být odváděno sociální pojištění); je zde jedna výjimka: pokud je žádáno o ošetřovné od března, přičemž v březnu dohoda nebyla pojištěná, nárok vznikne, pokud byla dohoda pojištěná alespoň v únoru; v ostatních případech nárok na dávky nevzniká.

Z uvedeného vyplývá, že pokud zaměstnanec žádá o ošetřovné od dubna či později a jeho dohoda není v tomto měsíci pojištěná, nárok na ošetřovné nevznikne.

Časté chyby zaměstnance

Dále ČSSZ upřesňuje, jakým způsobem mají být vyplněny výkazy zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnanec by správně měl označit křížkem pouze ty dny, ve který ošetřoval a zároveň od zaměstnavatele neobdržel mzdu ani náhradu mzdy. Pokud zaměstnanec ošetřoval např. 11. května, ale ten samý den odpracoval třeba 30 minut u zaměstnavatele, nemůže tento den ve výkazu označit, neboť za něj obdrží část mzdy.

To samé platí, pokud by mu za tento den byla zaměstnavatelem proplacena dovolená nebo jiná absence. Rovněž nelze označovat křížkem den státního svátku, pokud od zaměstnavatele tento svátek dostane zaplacený. Není tedy na škodu se se zaměstnavatelem dohodnout, které dny mu budou proplaceny a které nikoli, aby nedošlo k neoprávněné žádosti o ošetřovné.

Naopak je častou chybou, že zaměstnanec křížkem neoznačí dny víkendu, přestože o dítě pečoval. Sice nelze uplatňovat ošetřovné pouze na dny pracovního klidu, ale rovněž je chybou neoznačit křížkem víkendy, pokud zaměstnanec o dítě během těchto víkendů pečuje a současně o dítě pečuje i během pracovních dnů.

Mezi další časté chyby patří: neuvedení údajů o dítěti, o společné domácnosti, zda je osobě vyplácen rodičovský příspěvek nebo peněžitá pomoc v mateřství, nevyplnění čísla účtu a nepodepsaní žádosti či výkazu.

Časté chyby zaměstnavatele

Zaměstnavatel se nejčastěji dopustí chyby tím, že výkaz vůbec nevyplní a odešle na ČSSZ nebo ho odešle elektronicky nezaručeným způsobem (e-mailem bez elektronického podpisu). Dále je častou chybou, že zaměstnavatel vyplní chybně dny, kdy měl zaměstnanec plánované směny (nevyplní je vůbec) a neoznačí křížkem dny výkonu práce v případech, kdy zaměstnanec sice práci nekoná, ale obdrží od zaměstnavatele mzdu či náhradu mzdy (viz výše zmíněné státní svátky, dovolené atp.).


See also

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa