30.06.2020 Sociální a zdravotní pojištění

Odpuštění sociálního pojištění pro malé zaměstnavatele

All

Dne 30.6.2020 vyšel ve sbírce zákon, jenž za měsíce červen-srpen 2020 odpouští pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel za své zaměstnance.

Jedná se pouze o odpuštění sociálního, nikoliv zdravotního pojištění. Podle znění zákona není třeba podávat žádnou žádost, zaměstnavatel sám musí správně posoudit, zda má na odpuštění (snížení) pojistného nárok a sám toto snížení provede. Státní instituce mohou splnění některých podmínek ověřit samy. Finální kontrola by měla být provedena v rámci standardní kontroly ze strany ČSSZ, která se koná pravidelně cca každé 3 roky.

Základní podmínky odpuštění/snížení pojistného:

  • počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje k poslednímu dni daného měsíce 50
  • tento počet musí představovat aspoň 90 % stejného počtu k 31.3.2020
  • vyměřovací základ za všechny zaměstnance za daný měsíc představuje aspoň 90 % vyměřovacího základu za měsíc březen 2020
  • zaměstnavatel za daný měsíc odvedl pojistné za zaměstnance v zákonné lhůtě
  • zaměstnavatel za daný měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus

Dále jsou vyloučeni zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce (stát, územní celky,…), zaměstnavatelé, kteří k 1.6.2020 nejsou daňovými rezidenty ČR nebo jiného státu EHP, a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří čerpají jinou kompenzaci v souvislosti s COVID-19.

Snížení pojistného je u každého zaměstnance omezeno do limitu vyměřovacího základu ve výši 52 253 Kč. Pojistné z vyměřovacího základu přesahující tuto hranici, musí být zaměstnavatelem zaplaceno. Pojistné nelze snižovat za zaměstnance, kterým byla dána výpověď z důvodu v § 52 a) až c) zákoníku práce ani za zaměstnance, jejichž pracovní poměr netrval k poslednímu dni daného měsíce.

ČSSZ připraví nový přehled o výši pojistného, na který zaměstnavatel snížení pojistného vyznačí.


See also

22.02.2024 Sociální a zdravotní pojištění
3.11.2021 Sociální a zdravotní pojištění
21.10.2021 Sociální a zdravotní pojištění

Advartis Business Services Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Poland

+48 (22) 295 3300
contact@advartis.eu

NIP: 525-190-82-77, KRS 0000004531
REGON: 012682409. The District Court for the
capital city of Warsaw, XIII Commercial Division
Share capital: 50.000 PLN

Mapa